VU3V

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V)

je jedna z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze.

Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat. V souladu se vzděláváním též vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách.

Podmínky studia

Posluchači VU3V jsou po dobu svého studia evidováni v centrální databázi ČZU v Praze. Posluchači nemají ze zákona statut studenta.

Studia se mohou účastnit posluchači:

– občané České republiky

– důchodového věku(osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu)

Další informace najdete na www stránkách : www.e-senior.cz

Výuka 

Přednášky probíhají v sálku knihovny

Zimní semestr 2016/2017

Začal v únoru 2017 a tématem byla Genealogie – hledáme své předky. Posluchači absolvovali 6 přednášek, navštívili matriku Města Vamberka, poslechli si přednášku z archivnictví, kterou přichystala vedoucí archivu v Rychnově nad Kněžnou, přednášku Ing. Mgr. Martina Slabocha, Ph.D. a zúčastnili se závěrečného semináře ve Dvoře Králové.

Závěrečný seminář – Dvůr Králové

Po oficiální části v Hankově domě posluchači v odpoledním programu navštívili Kuks.

 

Předávání diplomů

Opravdovým ukončením letního semestru 2016/2017 Univerzity třetího věku bylo slavnostní předání diplomů s posezením v domáckém prostředí knihovny v úterý 20. června 2017.  Studujícím zahrál na housle Vojta Štěpánek a hudbou umocnil příjemné dopoledne.

 

 

 

 

Harmonogram přednášek ZS 2017/2018

Téma v ZS 2017/2018 – České dějiny a jejich souvislosti

Garant výuky a lektor : prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc

Výukové dny:

2. 10. 2017

16. 10. 2017

30. 10. 2017

13. 11. 2017

27. 11. 2017

11. 12. 2017

 

Další výuková skupina – přednášky ZS 2017/2018

Téma – Lesnictví

Lektoři : Jiří Dvořák, František Friess, Róbert Marušák, Klára Nehodová, Josef Sobota a Jiří Viewegh

Výukové dny:

3. 10. 2017

17. 10. 2017

31. 10. 2017

14. 11. 2017

28. 11. 2017

12. 12. 2017

Závěrečný seminář v Chrudimi

V polovině května se někteří studující VU3V zúčastnili závěrečného semináře na ukončení letního semestru, který pořádala Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity spolu s Městskou knihovnou v Chrudimi. Pamětní listy předávaly jejich zástupkyně přítomným studentům nebo jejich tutorům. Předávání proběhlo v krásném sále Chrudimské besedy. Po oficiálním programu absolvovali prohlídku Muzea barokních soch s filmem o vzniku soch na sloupu Proměnění Páně u kašny na náměstí, dále prohlídku Muzea loutkářských kultur v Mydlářovském domě, který přestavěl chrudimský měšťan Matěj Mydlář v 16. století. Nakonec se prošli městem, prohlédli si Resslovo náměstí s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, významné budovy a po 17 hodině vyrazili domů.

Ukončení letního semestru 2017/2018 – téma Barokní architektura v Čechách a Pěstování a využití jedlých a léčivých hub.

Zimní semestr 18/19 VU3V ukončen

Osvědčení pro frekventanty VU3V

Poslední středu v lednu 2019 se sešli studující z projektu Provozně ekonomické fakulty v Praze. Virtuální univerzita třetího věku začala právě v únoru přede dvěma roky s 8 studenty. Dnes ji navštěvuje 22 studentů a má 2 skupiny.

Jedna dokončila přednášky Etika jako východisko z krize společnosti a druhá Historie a současnost české myslivosti. Obě témata byla velmi dobře připravená a zpracovaná. Studenti na základě jednotlivých přednášek vyplňují testy a na závěr závěrečný test, které jsou podmínkou pro úspěšné zakončení a získání osvědčení z příslušného tématu.

Protože chceme, aby i předávání osvědčení mělo slavnostnější ráz, už čtyřikrát jsme přichystali setkání se studenty. Dárkem jim tentokrát ve středu byla skvělá hudba skupiny muzikantů ze ZUŠ v Žamberku pod vedením Jana Hovorky. Hráli nestárnoucí skladby Duke Elingtona, Benny Goodmana, písně Karla Hály a další. Při hře na saxofony se tajil dech a mnozí si prozpěvovali s muzikanty, kterým patří velikánský dík, tak jako studentům, že svůj čas věnují tomuto projektu.

A v pondělí 4. února někteří začali předposlední téma svého studia. Přejme jim, aby i další téma z českých dějin, bylo poutavé a víc než zajímavé.

 

Letní semestr VU3V 18/19

Téma 1. skupina – České dějiny a jejich souvislosti II.

Téma 2. skupiny – Včelařský rok

Studující senioři mají za sebou další semestr. Oficiální ukončení (seminář) proběhlo 23. května v Rychnově nad Kněžnou za účasti manažerky tohoto projektu Ing. Kláry Nehodové a dalších představitelů Provozně ekonomické fakulty.  Jako bonus, kromě přednášek, měli posluchači konzultačního střediska v Městské knihovně ve Vamberku  výlet do Broumova s prohlídkou Kláštera Broumov a komentovanou prohlídku města, druhá skupina absolvovala exkurzi do včelína Ing. Josefa Šlechty, který se ochotně své návštěvě věnoval.

Také středisko ve spolupráci s panem Vladimírem Hulmanem nabídlo exkurzi do kvasinské Škody za provozu.

V úterý 4.  června proběhlo v knihovně za účasti starosty Vamberka Mgr. Jana Rejzla slavnostní předávání osvědčení o ukončení letního semestru Univerzity třetího věku s kulturním programem. Zahráli žáci Umělecké školy v Rychnově nad Kněžnou- z klávesového oddělení – Filip Trejtnar a Jiří Holoubek.

V říjnu začínáme s dalšími tématy – Kouzelná geometrie a Etika jako východisko z krize společnosti.

 

Zimní semestr VU3V 19/20

Téma – 1. Kouzelná geometrie

             2. Etika jako východisko z krize společnosti

Po absolvování těchto témat zakončilo 8 studentů cyklus šesti tématických přednášek promocí v Praze v univerzitní aule. Slavnostní předávání proběhlo i v sálku knihovny, někteří dostávali osvědčení o absolutoriu, všichni pak pamětní list za účast v tématických přednáškách.

Osm studentů získalo nárok na slavnostní ukončení – promoce na půdě České zemědělské univerzity v Praze.

Se čtyřmi z nich ve středu 15. ledna jsme se vypravili autobusem s dalšími studenty z blízkých konzultačních středisek v Rychnově nad Kněžnou, v Kostelci nad Orlicí a v Dobrušce do Prahy, kde ve 12 hodin začala slavnostní promoce za účasti proděkana a promočního kolegia. Proděkan Porovozně ekonomické fakulty pronesl ke všem studentům projev, ve kterém vyjádřil obdiv, že i ve vyšším věku se vzdělávají a sledují současné trendy z různých vědních oborů.

Manažerka virtuální univerzity Ing. Klára Nehodová  oslovila tutorku se žádostí o děkovný projev za všechny tutory a studenty, který přečetla na konec slavnostní promoce. Na úplný konec promoce zazněla studentská hymna Gaudeamus. Celý slavnostní akt byl velmi důstojný a dojemný zároveň. Myslím, že studenti našeho konzultačního střediska v městské knihovně si velké poděkování zaslouží.

 

Letní semestr VU3V 2019/2020

Téma : 1. Umění rané renesance v Itálii

2. Kouzelná geometrie

Studenti bravurně zvládli obě nová témata a těšili se po prázdninách na další semestr. A pak bohužel první vlna pandemie zasáhla i VU3V.

Zimní semestr VU3V 2020/2021

Téma: 1. Leonardo da Vinci : renesanční uomo universale

2. Genealogie

V tomto období se studenti sešli pouze na první a pak poslední přednášku podle podmínek nouzového stavu. Většinu času strávili u svých počítačů a tak, jako v jiných školách, byla zavedena distanční výuka. Pouštěli si přednášky ve svých domovech a studovali individuálně. I tak všichni dokončili započaté studium a mnozí pokračují v dalším semestru.

Letní semestr VU3V 2020/2021

Téma . 1. Život a dílo Michelangela Buonarroti

2. Dějiny oděvní kultury

Všichni studenti doufají, že covidová epidemie pomalu ustane a budou se moci opět setkávat při společných přednáškách.