Toulky historií knihovny – 3. díl

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VAMBERK

1857 – 2017
„Krásných 160 pro Vás –  a stále mladá…“

 

Listování historií potřetí…

Podle záznamů ve starých pamětech měla knihovna našeho města v sedmdesátých letech 19. st. – v té době velice úctyhodných – na 700 svazků.

Avšak doba rozkvětu knihovny přešla a posléze jí hrozí úplný zánik…
Tehdy jí zachránila
Měšťanská beseda města Vamberka – spolek pro pořádání přednášek, schůzí, uměleckých vystoupení apod. pro poučení a zábavu – , která věnovala knihovně tolik péče a podpory, že se v krátké době opět stala důležitým kulturním zařízením jako knihovna „besední“. Byla přestěhována z budovy školy č.p. 86 do prostor radnice a po postavení nové radniční budovy byla umístěna v obecní úřadovně. Knihy se veřejně půjčovaly každé nedělní odpoledne. V roce 1895 se knihovna stěhovala opět – tentokrát do hostince „Na hradě“, ovšem přidělená místnost v prvém poschodí jejímu rozsahu i využívání přestala brzy postačovat. V roce 1920 byla přemístěna zpět na radnici, do dvou prostorných úřadoven v přízemí. Zákon o obecních knihovnách, vydaný v roce 1919, pomohl k sepsání dohody mezi obcí vamberskou a Měšťanskou besedou, díky níž knihovna besední vykonávala i funkci obecní. Trvalý domov knihovna nalezla až v roce 1936, v Bednářově besedním domě, č.p. 84. Tento dům na rohu Husova náměstí a Voříškovy ulice věnoval v roce 1932 městu ke kulturním účelům bývalý předseda měšťanské besedy, pan Ladislav Bednář:

Věnování domu č.p. 84 kulturním podnikům města Vamberka

(citace z ručně psané kroniky města):

„Za účelem, aby osvětová činnost Měšťanské besedy měla pevný a trvalý základ, aby podniky její sloužící všeobecnému vzdělání občanstva měly trvalý domov, odevzdal předseda Měšťanské besedy, pan Ladislav Bednář, v roce 1925 výboru besednímu věnovací listinu, dle níž připadne v budoucnu do vlastnictví jeho dům, č.p. 84 (na náměstí, vedle fary) ve Vamberku.
V domě tomto umístěna bude veřejná knihovna, čítárna, museum a jiné kulturní podniky. Nikdy však nesmí dům tento najímán býti k jakýmkoli jiným účelům, zvláště ne pro zisk…“

(pokračování příště)
(Čerpáno z časopisu „Posel z Podhůří“, z kronik města)