Historie

Léta 19. století

Vamberská knihovna se právem řadí k nejstarším knihovnám našeho regionu.

V roce 1857 byla zásluhou vamberského rodáka, redaktora Josefa R. Vilímka st., založena veřejná knihovna při tehdejší vamberské škole. Sloužila nejen dospělým, ale i školním dětem. Dle záznamu ve starých pamětech měla tato knihovna o deset let později – na tehdejší dobu úctyhodných – více než 700 svazků. Léta následující byla nejen pro rozvoj knihovny, ale především pro rozvoj kultury i vzdělanosti v našem městě velice příznivá….

Rok 1867 – založena Měšťanská beseda ve Vamberku a besední knihovna Měšťanské besedy
Rok 1887 – knihovna Měšťanské besedy přebírá knihy ze školní knihovny a stává se knihovnou veřejnou

Léta 20. století

Rok 1908 – knihovna přemístěna ze spolkové místnosti v hostinci „Na Hradě“ do budovy městské radnice
Rok 1932 – předseda besedy a vamberský mecenáš pan Ladislav Bednář věnuje knihovně svůj dům č.p. 84 na rohu náměstí a Voříškovy ulice. V této budově se nachází knihovna v našem městě dodnes.

Věnování domu č.p. 84 kulturním podnikům města Vamberka

(citace z ručně psané kroniky města):

„Za účelem, aby osvětová činnost Měšťanské besedy měla pevný a trvalý základ, aby podniky její sloužící všeobecnému vzdělání občanstva měly trvalý domov, odevzdal předseda Měšťanské besedy, pan Ladislav Bednář, v roce 1925 výboru besednímu věnovací listinu, dle níž připadne v budoucnu do vlastnictví jeho dům, č.p. 84 (na náměstí, vedle fary) ve Vamberku. V domě tomto umístěna bude veřejná knihovna, čítárna, museum a jiné kulturní podniky. Nikdy však nesmí dům tento najímám býti k jakýmkoli jiným účelům, zvláště ne pro zisk…“

Od roku 1882 do roku 1924 byl knihovníkem vamberské knihovny řídící učitel Josef F. Král, který má velkou zásluhu na jejím rozkvětu a růstu.
Dlouhá léta do roku 1968 vedl knihovnu František Hlaváček.

Rok 1968 – knihovna profesionalizována, do funkce ředitelky jmenována paní Karla Zemánková
Rok 1969 – knihovna se stává knihovnou střediskovou, do jejího obvodu náleží 12 místních lidových knihoven v okolních obcích, o které pečuje
Rok 1974 – prostory knihovny rozšířeny o bývalou historickou síň muzea
Rok 1977 – otevřeno nové dětské oddělení v I. patře budovy
Rok 1987 – dětské oddělení přemístěno do větších prostor v I. patře
Rok 1991 – ředitelkou jmenována Libuše Štréglová
– MK ČR poskytuje knihovně grant na vybavení kvalitními počítači
– zahájena automatizace knihovního systému
– knihovna se stává organizační složkou Města Vamberk

Rok 2002

– vedoucí knihovny jmenována Anna Klecandrová
– knihovna získává k dispozici prostory výstavní síně
– pokračuje automatizace knihovního fondu
– prostory knihovny poskytnuty historickému spolku a divadelnímu oboru ZUŠ Kostelec nad Orlicí.

Rok 2007

– vedoucí knihovny jmenována Jaroslava Martinová
– založeno oddělení pro rodiny s dětmi „Moudřenínek“
– zpřístupněna zahrádka pro nejmenší „U veselého sluníčka“
– provedena rekonstrukce podlah v oddělení pro dospělé
– započata revize knihovního fondu
– zahájeny přípravné práce na www stránkách knihovny

Rok 2008

– při knihovně založeno Mateřské centrum „Vamberecký dráček o. s.“
– dokončena revize skladu dospělého oddělení
– skladové prostory přebudovány v prostory přístupné veřejnosti
– otevřena nová studovna pro dospělé čtenáře
– dokončeny práce na webových stránkách knihovny. Web adresa:knihovna-vamberk.cz plně slouží k informovanosti čtenářské veřejnosti včetně služby katalogu on-line.
– knihovna uspěla v grantu VISK MKČR, získává finanční prostředky na knihovnický systém CLAVIUS
– ve vyhlášeném výběrovém řízení na pracovníka IC uspěla paní Lucie Jehličková
– RM rozhodla o navýšení počtu zaměstnanců Městské knihovny Vamberk. K 1. lednu 2009 se na základě výběrového řízení stává další pracovnicí knihovny paní Martina Dostálová (úvazek 0,5).

k 1. lednu 2009 „Doplňkem zřizovací listiny Městské knihovny Vamberk“ zřízeno jako součást knihovny “ MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM“ (provoz zahájen ke 4. květnu 2009)

Z rozhodnutí zřizovatele bylo informační centrum k 1. 4. 2013 zrušeno.

V roce 2010 získala naše knihovna titul udělovaný Ministerstvem kultury: Knihovna rokuCena za uživatelsky velmi ceněnou širokou škálu kulturně-vzdělávacích aktivit pro všechny věkové kategorie.

Rok 2019

Rok 2020 a 2021

  • zasáhla pandemie Covid 19, velké omezení provozu, časté uzavírky a nutnost půjčovat pouze přes „výdejní okénko“.
  • byla dokončena revitalizace prostoru pod knihovnou včetně zahradního altánu podle návrhu architekta Martina Kožnara 
  • dokončena dětská studovna/klubovna pro starší děti

Rok 2022 – vedoucí knihovny je jmenována Mgr. Tereza Michelová

Současnost

Městská knihovna Vamberk je univerzální veřejnou knihovnou. Jejím zřizovatelem je Město Vamberk. Knihovna nabízí více než 25 tisíc svazků knih , kolem 20 titulů časopisů, regionální tisk, přístup na internet. Široké veřejnosti nabízí možnost meziknihovní výpůjční služby, knihovnicko-bibliografické lekce, besedy, výstavy, soutěže, koncerty, kopírovací služby. Poskytuje regionální služby knihovnám svého obvodu. Provoz knihovny je plně automatizován – knihovický systém Koha. 

Aktuální stav

Zaměstnanci:

Tereza Michelová: vedoucí knihovny (od roku 2022) dětské oddělení, oddělení pro dospělé, zpracování fondu, lekce pro ZŠ a MŠ, kulturní a jiné akce (úvazek 1)

Marcela Poláčková: knihovnice –  oddělení pro dospělé, zpracování fondu, MVS, VU3V (úvazek 0,5)

Barbora Bartošová: technické zpracování fondu, údržba knihovny, příprava akcí (úvazek 0,6)

Veronika Šrámová: kulturní a jiné akce, oddělení pro děti a mládež (úvazek 0,5)

—————————

Lenka Frejvaldová: Pracovník pro Regionální funkce – finacováno z dotací/rozpočtu Královehradeckého kraje. Nejde tedy o zaměstnance knihovny (úvazek 0,2).

Knihovna nabízí:

  • oddělení pro dospělé včetně čítárny a studovny s internetem
  • oddělení pro děti v 1. patře, včetně oddělené studovny/klubovny pro starší děti, internet
  • kancelář (1. patro)
  • kancelář pro regionální funkce (1. patro, společně s kuchyňkou a skladem materiálu)
  • sálek pro besedy a výstavy (se zázemím – wc, kuchyňka)
  • zahrada s altánem, vlastní vstup na zahradu z ulice Voříškova
  • malá část skladu knih zůstává na půdě budovy